CONTENTS
CONTENTS

 

Auez BAYDABEKOV:

DEVELOPMENT OF THEROTICAL BASES BIQUADRATIC TRANSFORMATIONS OF THE PLANE.

 

Sławomir BOGACKI:

REALISTYCZNA WIZUALIZACJA WNĘTRZ.

 

Sławomir BOGACKI:

REALISTIC VISUALIZATION OF INTERIORS.

 

Piotr DUDZIK:

GEOMETRYCZNA ZWARTOŚĆ BUDYNKU W ASPEKCIE KOSZTÓW BUDOWY I UŻYTKOWANIA.

 

Piotr DUDZIK:

GEOMETRIC COMPACTNESS INDICATORS OF A BUILDING IN THE CONTEXT OF CONSTRUCTION COSTS AND USE.

 

Jolanta DŹWIERZYŃSKA:

GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA W KRAJOWYCH RAMACH KWALIFIKACJI - POTRZEBY STUDENTÓW I ROLA NAUCZYCIELI.

 

Jolanta DŹWIERZYŃSKA:

GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHIC WITHIN THE NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK – STUDENTS’ NEEDS AND THE ROLE OF EDUCATORS.

 

Szymon FILIPOWSKI:

CZYNNA ANALIZA KSZTAŁTÓW W PRZESTRZENI.

 

Szymon FILIPOWSKI:

ACTIVE SHAPE ANALYSIS IN SPACE.

 

Piotr FURMANEK:

POWIERZCHNIE FRAKTALNE.

 

Piotr FURMANEK:

FRACTAL SURFACES.

 

Ewelina GAWEL:

GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA W MODELOWANIU WSPÓŁCZESNYCH FORM ARCHITEKTONICZNYCH.

 

Ewelina GAWEL:

NON-EUCLIDEAN GEOMETRY IN THE MODELING OF MODERN ARCHITECTURAL FORMS.

 

Michał GOŁĘBIEWSKI, Anna WANCŁAW:

ENTAZIS - KSZTAŁT PIĘKNA.

 

Michał GOŁĘBIEWSKI, Anna WANCŁAW:

ENTASIS – SHAPE OF BEAUTY.

 

Bożena KOTARSKA-LEWANDOWSKA:

WYBRANE METODY WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ GEOMETRII WYKREŚLNEJ.

 

Bożena KOTARSKA-LEWANDOWSKA:

CHOSEN METHODS SUPPORTING DIDACTICS OF DESCRIPTIVE GEOMETRY.

 

Edwin KOŹNIEWSKI, Marcin ORŁOWSKI:

GEOMETRYCZNA METODA PROJEKTOWANIA NASYPU O NATURALNYM NACHYLENIU.

 

Edwin KOŹNIEWSKI, Marcin ORŁOWSKI:

GEOMETRIC METHOD FOR DESIGNING AN EMBANKMENT WITH A NATURAL SLOPE.

 

Farid Nassery:

NAUCZANIE GEOMETRII WYKREŚLNEJ I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ WSPOMAGANE APLIKACJĄ AUTOCAD.

 

Farid Nassery:

AUTOCAD ASSISTED TEACHING OF DESCRIPTIVE GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS.

 

Krzysztof PETELCZYC:

PRZESTRZENIE RZUTOWE Z DZIURĄ.

 

Krzysztof PETELCZYC:

GENERALIZED SLIT SPACES.

 

Dina ROCHMAN, Sergio VÁZQUEZ:

A CONCEPTUAL FRAMEWORK BASED ON THE JOINTS OF A ROBOT TO CREATE A PROTOTYPE ARTICULATED USING THE PARAMETRIC MODELING.

 

Małgorzata rogińska-Niesłuchowska:

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA FORMY GEOMETRYCZNEJ ARCHITEKTURY PRZYJAZNEJ DLA ŚRODOWISKA Z ZASTOSOWANIEM PARAMETRÓW ŚWIATŁA DZIENNEGO.

 

Małgorzata rogińska-Niesłuchowska:

COMPUTER SOFTWARE AND THE USE OF DAYLIGHT PARAMETERS IN DESIGNING GEOMETRIC FORM OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE.

 

Krystyna ROMANIAK:

ZAPIS BUDOWY MECHANIZMÓW W ASPEKCIE BADAŃ STRUKTURALNYCH.

 

Krystyna ROMANIAK:

THE NOTATION OF MECHANISM STRUCTURE IN STRUCTURAL RESEARCHES.

 

Monika SROKA-BIZOŃ, Ewa TERCZYŃSKA:

PERCEPCJA WIDZENIA – JAK KSZTAŁTOWAĆ WYOBRAŹNIĘ PRZESTRZENNĄ – CONTINUUM.

 

Monika SROKA-BIZOŃ, Ewa TERCZYŃSKA:

PERCEPTION OF VIEW – HOW TO DEVELOP SPATIAL IMAGINATION – CONTINUUM.

 

Witold SZYMAŃSKI:

AULA LEOPOLDINA - PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI O ILUZYJNYM MALARSTWIE NASKLEPIENNYM PÓŹNEGO BAROKU.

 

Witold SZYMAŃSKI:

LEOPOLDINA LECTURE HALL - A MONOGRAPHIC ARTICLE ON  THE  ILLUSIONISTICVAULT PAINTING OF THE LATE BAROQUE.

 

Jolanta TOFIL, Anita PAWLAK–JAKUBOWSKA:

COMPUTER TECHNOLOGIES AS SUPPORT OF DESIGNING GEOMETRY STRUCTURES OF SUSPENSION AND CABLE-STAYED BRIDGES.

 

Krzysztof T. TYTKOWSKI:

GEOMETRIA A PROJEKTOWANIE.

 

Krzysztof T. TYTKOWSKI:

GEOMETRY AND DESIGN.

 

Krzysztof T. TYTKOWSKI:

OBRAZ CYFROWY A GEOMETRIA.

 

Krzysztof T. TYTKOWSKI:

A DIGITAL IMAGE AND GEOMETRY.

 

Antanas VANSEVICIUS:

DISTANCE LEARNING AND LEARNING STYLES.

 

Daniela Velichová:

MINKOWSKI SET OPERATORS.

 

Krzysztof WITCZYŃSKI:

O CZWÓRKACH PUNKTÓW GRIFFITHS’A.

 

Krzysztof WITCZYŃSKI:

ON QUADRUPLES OF GRIFFITHS POINT.

 

Przemysław WOJSZNIS:

PARAMETRYCZNE MODELOWANIE PROFILU WIDOWNI.

 

Przemysław WOJSZNIS:

PARAMETRIC MODELING OF THE AUDIENCE PROFILE.

 

Andrzej zdziarski, Renata GÓRSKA:

PERSPEKTYWA RÓWNOLEGŁA - INNOWACYJNA METODA AKSONOMETRII PROSTOKĄTNEJ.

 

Andrzej zdziarski, Renata GÓRSKA:

PARALLEL PERSPECTIVE – INNOVATIVE CONSTRUCTION METHOD OF ISOMETRIC PROJECTION.

 

Mariusz ŻYNEL:

PRZESTRZENIE GRASSMANNA Z DZIURĄ.

 

Mariusz ŻYNEL:

GRASSMANN SLIT SPACES.

Wersję elektroniczną  "PROCEEDINGS OF 20TH CONFERENCE" przygotował Marian Wydra